Ontdek onze producten!

Delicatessen op duurzame en milieubewuste wijze geproduceerd

 Theo Bauwens - Delicatessen

Duurzaamheidsbeleid met focus op ESG

Bij Theo Bauwens NV erkennen we de groeiende urgentie om duurzaamheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van milieu, sociale aspecten en goed bestuur (ESG) in onze bedrijfsactiviteiten te integreren. We streven ernaar om een positieve impact te hebben op de maatschappij en het milieu, terwijl we tegelijkertijd waarde creëren voor onze belanghebbenden. 

Milieu (Environmental):

THEO BAUWENS NV. beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als gevolg van haar bedrijfsactiviteiten als één van haar belangrijkste doelstellingen. De beheersing van de milieubelasting en het beperken van de milieurisico’s zijn zowel een primaire verantwoordelijkheid van het management als van iedere medewerker van THEO BAUWENS N.V.

De zorg voor het milieu zal een structureel onderdeel zijn van en samenhang vertonen met de overige bedrijfsdoelstellingen. Alle medewerkers verplichten zich hun werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de vastgestelde procedures en het daarbij behorende beleid van de onderneming en dit bovendien te beschouwen als een vanzelfsprekende wijze van handelen.

Het beleid van N.V. THEO BAUWENS is om:

Diensten te leveren die voldoen aan en inspelen op de verwachtingen van de bezoekers.

De bedrijfsvoering op een dusdanige manier uit te voeren, dat het milieu wordt beschermd en dat de veiligheid en de gezondheid van haar medewerkers, bezoekers, leveranciers en het publiek wordt gewaarborgd.

Om dit beleid te realiseren neemt THEO BAUWENS N.V. de volgende regels in acht:

Erkennen van het belang van het milieu, indien bedrijfs- en commerciële aangelegenheden aan de orde zijn en zodoende de impact van haar activiteiten op het milieu tot een minimum beperken in overeenstemming met de volgende principes :

 • Naleven van de wettelijke milieuvoorschriften en andere eisen die de verschillende overheden voorschrijven en die van toepassing zijn op onze activiteiten en diensten.
 • Streven naar een continue verbetering van onze milieuprestaties en ons milieubeleid.  Dit door regelmatige opvolging en evaluatie en indien nodig bijsturing.
 • Onderhouden van een open en constructieve dialoog met de regelgevende overheid, milieuorganisaties en buren.
 • Onze medewerkers voorzien van de nodige opleiding om het milieubewustzijn en de bescherming van het milieu te verhogen, zodat milieubewust handelen een automatisme wordt.
 • Rationeel gebruik van andere grondstoffen zoals water, door implementatie van waterbesparende maatregelen, maar ook papier, brandstof enz…
 • Door uitgevoerde studies kunnen we energie besparen waar mogelijk op het gebied van elektriciteit, gas en perslucht en de CO2-uitstoot beperken; geplaatste zonnepanelen zijn hier een actievoorbeeld van.
 • Lozing van afvalwater beperken en verminderen van lucht- en waterverontreiniging door het risico op ongewenste emissie of lozingen van chemische producten te verlagen.   Hiervoor worden preventief de nodige maatregelen genomen en is er een monitoringprogramma aanwezig.
 • Verminderen en doorgedreven selectieve inzameling van het vrijgekomen afval, samen met een correcte afvoer en verwerking door een erkende afvalverwerker.
 • Streven naar een zo laag mogelijke milieu impact door de “beste routes” uit te zoeken voor het transport van onze producten – het zoveel mogelijk groeperen van leveringen en het zoveel mogelijk vermijden van doortochten door dorps- en stadskernen.
 • Streven naar een minimale overlast van geluid, geur, e.d. naar onze buren.

Maatschappij & Bestuur (Social & Governance): 

We zullen eerlijke en ethische bedrijfspraktijken handhaven en voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften; hiervoor hanteren we een ethisch handelsbeleid dat in overeenstemming is met de Ethical Trading Initiative Base Code (B-lid van Sedex (Supplier Ethical Data Exchange /     4-Pillar SMETA)).

We zullen heldere rapportage- en communicatiemechanismen implementeren om onze prestaties op het gebied van duurzaamheid en ESG te volgen en te delen met onze belanghebbenden. 

We zullen luisteren naar de behoeften en zorgen van onze belanghebbenden, zoals werknemers, klanten, leveranciers en hier rekening mee houden bij onze besluitvorming.

We zullen ambitieuze doelstellingen stellen op het gebied van duurzaamheid en ESG, en regelmatig onze voortgang meten om verbeteringen aan te brengen waar nodig. 

We zullen training en bewustmakingsprogramma's implementeren om onze medewerkers te informeren over duurzaamheidskwesties en hen aan te moedigen bij te dragen aan onze inspanningen. 

We zullen samenwerken met relevante belanghebbenden, industrieorganisaties en andere bedrijven om beste praktijken te delen en gezamenlijke oplossingen te vinden voor duurzaamheidsuitdagingen.

Dit duurzaamheidsbeleid zal worden herzien en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de veranderende duurzaamheidsnormen en om nieuwe kansen te benutten. We streven ernaar om voortdurend te innoveren en bij te dragen aan een duurzamere toekomst voor iedereen.

Herman BAUWENS, afgevaardigd bestuurder