A- A A+

Info

SOCIALE BELEIDSVERKLARING

 

Ons engagement :

  • Wij verbinden ons tot het respecteren en controleren van de wettelijk vereiste leeftijd van tewerkstelling van al onze vaste en tijdelijke werknemers.
  • Wij bieden werk dat zo goed mogelijk beantwoordt aan ieders competenties en verwachtingen en dat op vrijwillige basis wordt aangenomen.
  • Wij streven naar werkomstandigheden die borg staan voor veiligheid en gezondheid om het welzijn van al onze medewerkers te vrijwaren en te bevorderen.
  • Wij verbinden ons tot het permanent onderhouden van constructieve sociale dialoog tussen al onze medewerkers.
  • Wij verbieden elke discriminerende praktijk, o.a. op basis van gender, leeftijd, het behoren tot een etnische groep of van politieke, filosofische of godsdienstige opvattingen.  We selecteren kandidaten enkel op basis van hun relevante competenties voor een job.
  • Wij veroordelen elk onredelijk optreden dat iemands waardigheid of diens fysieke of morele integriteit kan aantasten.
  • Wij verbinden ons ertoe een beleid te hanteren dat al onze medewerkers in staat stelt om hun beroepsleven zo goed mogelijk te combineren met hun privéleven.
  • Wij garanderen aan al onze medewerkers dat we hun rechten, belangen en bezoldigingsvoorwaarden respecteren.

 

 

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

 

Inleiding

THEO BAUWENS N.V., haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (hierna Theo Bauwens genoemd), handhaaft de hoogste ethische normen en respecteert alle van toepassing zijnde wetten en regels.  In de Zakelijke Gedragscode van Theo Bauwens N.V. beschrijven we de verantwoordelijkheden van het bedrijf en zijn medewerkers met betrekking tot deze normen, wetten en regels.  De Zakelijke Gedragscode is van toepassing op alle medewerkers, met inbegrip van de medewerkers van dochterondernemingen en vertegenwoordigers.

 

I.     Ethisch handelen

Het bedrijf verwacht dat zijn medewerkers ten allen tijde legale en ethische handelspraktijken nastreven.  Hieronder lichten we een aantal verboden praktijken toe.  We behandelen dus niet alle mogelijke verboden activiteiten.

 

a. Omkoperij :

Het gebruik van bedrijfsfondsen of eigendom voor illegale, onethische of anders ongepaste doeleinden, zoals omkoperij, smeergeld en afrekeningen, is verboden.

 

b. Giften en vermaak :

Medewerkers en hun gezinsleden mogen geen enkele vorm van honoraria of monetaire giften aanvaarden van leveranciers, klanten of anderen die met Theo Bauwens N.V. handelen.  Medewerkers mogen ongevraagde niet-monetaire giften of vermaak aanvaarden die conform de gebruikelijke handelspraktijken zijn, op voorwaarde dat de medewerkers die dergelijke giften of vermaak aanvaarden, de persoon of entiteit die ze aanbiedt geen voorkeursbehandeling geven, en zelfs de schijn van een voorkeursbehandeling vermijden.  Een medewerker mag beroepshalve wel giften, promotionele items of vermaak op kosten van het bedrijf aanbieden, op voorwaarde dat deze :

·         Redelijk zijn en conform de van kracht zijnde wetten en aanvaarde ethische normen en handelspraktijken

·         Goedgekeurd zijn door de bestuursleden van Theo Bauwens N.V.

·         Theo Bauwens N.V. niet in diskrediet brengen in het geval van publieke bekendmaking

 

II.     Bedrijfsadministratie en boekhouding

 Alle boeken en administratie van Theo Bauwens N.V., reis-, vermaak- en andere onkostennota’s inbegrepen, moeten nauwkeurig alle kwitanties en uitgaven weerspiegelen.  Er mogen geen :

·         Geheime rekeningen of verborgen of ongeregistreerde fondsen of activa in het bedrijf zijn

·         Valse of kunstmatige boekingen zijn; en

·         Transacties gedaan of betalingen goedgekeurd worden met de intentie of verstandhouding dat ook maar een gedeelte van een dergelijke betaling zal gebruikt worden voor doeleinden die afwijken van wat beschreven staat in de documenten die de betaling vergezellen

 

III.     Vertrouwelijke informatie en uw job

Als medewerker kunt u tijdens uw tewerkstelling in aanraking komen met vertrouwelijke informatie betreffende Theo Bauwens N.V. of derden.  Vertrouwelijke informatie omvat ook alle informatie van het bedrijf die niet op een andere manier openbaar is, en bruikbaar of praktisch zou kunnen zijn voor concurrenten van Theo Bauwens N.V., indien die informatie onthuld werd of openbaar gemaakt werd.  Vertrouwelijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot, handels- en productiespecificaties en –procedures, producten, productontwerp, producteigenschappen, productieontwikkelingsplannen, kwaliteitsprogramma’s en –processen, financiële informatie, marketingplannen, verkoop en gerelateerde verkoopsinformatie, know-how, handelsgeheimen, ideeën, personeelsinformatie, loons- en salarisinformatie, en alle andere informatie van een technische, eigendoms- of economische aard, zowel mondeling als schriftelijk.  Alledaagse voorbeelden bevatten informatie over :  voorgestelde acquisities, belangrijke financiële gegevens, grote nieuwe contracten, onderzoeksprojecten, productiemethodes, het prijsbeleid, of informatie van derden die het onderwerp is van een vertrouwelijkheidsovereenkomst.  Alle medewerkers moeten vertrouwelijke informatie beschermen en mogen ze niet onthullen aan iemand van binnen of van buiten het bedrijf, die niet gemachtigd is om deze te ontvangen.

Vertrouwelijke informatie mag enkel gebruikt worden voor Theo Bauwens N.V. doeleinden en niet voor persoonlijk profijt van de medewerker, diens familie of vrienden.

De wettelijke verplichtingen van de medewerker omtrent vertrouwelijke informatie blijft van kracht na de beëindiging van de tewerkstelling bij Theo Bauwens N.V., ongeacht de reden van beëindiging.

 

IV.     Aanwervingsprocedures

a. Gelijke kansen

Het bedrijf werft mensen aan enkel en alleen op basis van hun kwalificaties.  Geen enkele medewerker of sollicitant mag gediscrimineerd worden op basis van ras, huidskleur, religie, geslacht, lijftijd, nationale afkomst, status van het staatsburgerschap, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, invaliditeit of veteraanstatus.  Meerdere federale, staats-, lokale en buitenlandse wetten verbieden expliciet dergelijke discriminatie.

 

b. Discriminatie of pesterij

Theo Bauwens streeft ernaar een arbeidsklimaat te creëren dat vrij is van discriminatie of elke andere vorm van pesterij.  Het bedrijf verbiedt pesterij, met inbegrip van verbale of fysieke pesterij gericht op het ras, de huidskleur, de religie, het geslacht, de leeftijd, de nationale afkomst, de status van het staatsburgerschap, de burgerlijke staat, de seksuele geaardheid, de invaliditeit of de veteraanstatus van een medewerker.

 

V.     Meldingsplicht van inbreuken

Het is de verantwoordelijkheid van elke medewerker om Theo Bauwens N.V. op de hoogte te brengen van alle omstandigheden waarvan de medewerker vermoedt dat ze een inbreuk zijn op de Zakelijke Gedragscode of andere bedrijfsrichtlijnen.  De medewerkers moeten te goeder trouw handelen bij het rapporteren van mogelijke schendingen van de Gedragscode of andere beleidsregels.  Vermoedelijke inbreuken op het beleid kunnen schriftelijk of telefonisch gemeld worden aan de supervisor, of aan de personeelsdienst.  Theo Bauwens N.V. zal alle gerapporteerde kwesties onderzoeken en de gepaste corrigerende maatregelen nemen.  Represailles tegenover een medewerker die een inbreuk op de Zakelijke Gedragscode gemeld heeft, zijn niet toegestaan.

 

VI.     Algemeen

Alle medewerkers moeten zich laten inspireren door de Zakelijke Gedragscode en moeten oordeelkundig ethisch handelen.  In geval van twijfel over de gepaste handelswijze moet de medewerker de kwestie met zijn/haar supervisor, vertegenwoordiger van de personeelsdienst of juridische dienst bespreken.  Alle medewerkers worden geacht de Zakelijke Gedragscode te kennen en te respecteren, alsook het beleid en de procedures van het bedrijf die op hun specifieke jobs en op de medewerkers in het algemeen van toepassing zijn.

top